home_smzor

Stichting Met Zekerheid Op Reis

Voorwaarden Stichting SMZOR

Artikel 1 | Garantiefonds derdengelden
De Stichting met zekerheid op reis, hierna te noemen: Stichting SMZOR. Een garantiefonds derdengelden, die zekerheid bied aan reizigers met een reisovereenkomst van een aangesloten touroperator. Het garantiefonds derdengelden bied zekerheid dat het reeds betaalde deel van de reissom uitgekeerd wordt indien de aangesloten touroperator in financieel onvermogen komt of failliet gaat en om die reden niet in staat is de geboekte reis naar behoren uit te voeren. Tevens bied Stichting SMZOR de zekerheid dat de terugreis voor de klanten wordt geregeld, indien de betreffende touroperator in financieel onvermogen is gekomen en hier niet meer voor kan zorgdragen. Uiteraard alleen indien de reisovereenkomst de terugreis omvat.

Artikel 2 | Overeenkomst garantiefonds derdengelden
Onder het garantiefonds derdengelden vallen uitsluitend bus- en autoreizen inclusief accommodatie, reizen die uit minimaal twee elementen bestaan, waaronder vervoer, verblijf en excursies en eventuele andere diensten, zoals diensten die een deel uitmaken van de reis.

Artikel 3 | Voorwaarden voor uitkering
Consumenten komen uitsluitend in aanmerking voor de uitkering indien:
A. uw geboekte reis niet naar behoren correct uitgevoerd kan worden wegens financieel onvermogen van een aangesloten touroperator.
B. u schade heeft geleden wegens financieel onvermogen van een aangesloten touroperator. Wel dient u te kunnen aantonen dat deze verplichting door de aangesloten touroperator schriftelijk is bevestigd en aantoonbaar is dat het niet verhaald kan worden op derden.
C. u aantoonbaar consument bent bij de aangesloten touroperator en in bezit bent van de reisovereenkomst, zoals boekingsbevestiging, factuur en het betreffende betalingsbewijs.

Artikel 4 | Uitkeringsgrens
A. De genoemde uitkering in Artikel 3 bedraagt maximaal de betaalde reissom voor vervoer en accommodatie.
B. De vergoeding zal nooit meer bedragen dan € 5.000 per reisgezelschap per schadegeval.
C. Voor vergoedingen zijn uitgesloten; wijzigingskosten, annuleringskosten, eventuele extra’s en kosten voor het verkrijgen van visa-/creditcard e.d.
D. Uitsluitend stichting SMZOR beoordeeld in alle gevallen of de aangesloten touroperator zijn verplichtingen niet na kan komen vanwege financieel onvermogen.

Artikel 5 | Uitkeringsgerechtigd
Consumenten komen voor uitkering in aanmerking indien deze aantoonbaar consument zijn bij de aangesloten touroperator en in bezit zijn van de reisovereenkomst, zoals boekingsbevestiging, factuur en het betreffende betalingsbewijs.

Artikel 6 | Aanspraak maken op uitkering
Uiterlijk binnen twee maanden nadat er ter kennis is gekomen, dan wel hij/zij in redelijkheid moet kunnen weten dat de desbetreffende aangesloten touroperator bij Stichting SMZOR als gevolg van financieel onvermogen niet aan zijn verplichtingen kan voldoen dient de consument de claim in te dienen bij SMZOR.

Artikel 7 | Verplichtingen consument
A. De consument dient zich voor de aanspraak op een uitkering bij Stichting SMZOR eerst te melden bij de touroperator waar de reis is geboekt.
B. Indien deze touroperator niet meer in staat is aan de verplichte afspraken te voldoen, dient u als consument zich te wenden tot Stichting SMZOR.
C. Om uw gegevens te verwerken en aanspraak te maken op een uitkering bij Stichting SMZOR hebben wij de volgende documenten van u als consument nodig:
   1. Boekingsovereenkomst van de touroperator
   2. Factuur van de touroperator
   3. Betalingsbewijs van de betreffende factuur
   4. Reisdocumenten; zoals vouchers, bustickets ect. (indien deze in bezit zijn)
D. Als consument bent u verplicht zich te houden aan de voorwaarden garantiefonds derdengelden van de Stichting SMZOR.
E. Als consument kunt u slechts aanspraak maken op een uitkering van Stichting SMZOR indien de documenten genoemd in Artikel 7.C. aanwezig zijn. Indien deze ontbreken kan de Stichting SMZOR niet overgaan tot uitkering.

Artikel 8 | Vervangende reis
A. Stichting SMZOR behoudt zich het recht voor in voorkomende gevallen in plaats van terugbetaling van de betaalde reissom de reis op gelijkwaardige manier te laten uitvoeren. Dit uiteraard in overleg met de betreffende consument.
B. Tevens is Stichting SMZOR gerechtigd de consument de keus te laten tussen een terugbetaling van de reeds betaalde reissom en het boeken van een vervangende reis, vervangend vervoer of vervangend verblijf, voor zover nodig met bijbetaling of terugbetaling wanneer de prijs van het vervangende product hoger of lager is dan de uitkering waarop de consument aanspraak heeft.
C. Als consument zal u nimmer van Stichting SMZOR kunnen verlangen dat zij een andere prestatie verricht dan het zorgdragen voor terugreis en/of het doen van een uitkering tot het bedrag van de door de consument betaalde reissommen, vervoer- en verblijfsgelden, of, indien de reis en/of het verblijf reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

Artikel 9 | Wijziging garantiefonds derdengelden
A. De Stichting SMZOR is bevoegd in overleg met de raad van toezicht het garantiefonds derdengelden te wijzigen.
B. Het garantiefonds derdengelden die ten tijde van de boeking is vastgesteld is bindend.

Voorwaarden stichting SMZOR te downloaden:

  • »  Voorwaarden stichting SMZOR 2014